Pune Orthopaedic Society Executive Committee 2020-21

Dr N J Karne
President
9822036724
njkarne@hotmail.com

Dr Abhijeet Wahegaonkar
Secretary
9822093180
abhiwahe@yahoo.com

Dr Shrinivas Shintre
Past President
9822053186
9822053186

Dr Sanjay Patil
Past Secretary
9011097171
sanjaypatil67@hotmail.com

Dr Chetan Pradhan
President Elect
9823030657
pradhanchetan@hotmail.com

Dr Swapnil Bhise
Secretary Elect
9922913082
swapnil.bhise@gmail.com

Dr Yogesh Khandalkar
Executive Committee Member
9890816528
fyogesh@rediffmail.com

Dr Nilesh Jagtap
Executive Committee Member
9890957391
nileshjagtap74@rediffmail.com

Dr Rajiv Nirawane
Executive Committee Member
9594913424
rajeevnirawane@gmail.com

Dr Sachin Abane
Executive Committee Member
9822316051
sachinabane@yahoo.com

Dr Rahul Zanjurne
Executive Committee Member
8308139139
rahul.zanjurne85@gmail.com

Dr Shailesh Hadgaonkar
Executive Committee Member
9665659260
spineinfo@yahoo.com

Dr Ashok Shyam
Executive Committee Member - Web Master
9833110366
drashokshyam@yahoo.co.uk

Dr Sachin Jadhav
Executive Committee Member ( CO-OPT)
9822054101
sachinphaltan@live.com

Dr Sachin Nagapurkar
Executive Committee Member ( CO-OPT)
9822621528
drnsachin@yahoo.com